167670_179987135355961_6263235_n

Hạnh Nguyện Kỳ Đặc Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Trong Kinh Bi Hoa nói về tiền thân của 3000 Đức Phật của Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp, Hiện Tại Hiền Kiếp, Vị Lai Tinh Tú Kiếp và 10 phương Vô Lượng Chư Phật.

Trong Kinh Bi Hoa nói tiền Thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khuyên tiền thân của 3000 Đức Phật của Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp, Hiện Tại Hiền Kiếp, Vị Lai Tinh Tú Kiếp và Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Bất Động, Đức Phật Thiện Đức v.v…và Chư Bồ Tát như các Ngài Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Phổ Hiền, Văn Thù Sư Lợi, Kim Cang Tạng, Kim Cang Thủ, Di Lặc..v.v… Phát Tâm Bồ Đề.

Trong Kinh Bi Hoa nói tiền Thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trước Đức Phật Bảo Tạng đã phát ra 500 Đại Nguyện mà trong đó có các Nguyện Kỳ Đặc như sau:

Khi Ngài Thành Phật thì sẽ thị hiện Thành Phật trong thế giới có đủ 5 thứ nhơ xấu, chúng sanh tạo 10 ác, 5 nghịch.

Khi Ngài Thành Phật thì 10 phương tất cả Chư Phật lúc ban đầu do Ngài khuyên Phát Tâm Bồ Đề thì đều sẽ ở trong hội chúng của mình mà nhắc lại nguyên nhân Sơ Phát Bồ Đề Tâm.

Khi Ngài Thành Phật thì khi Ngài nói lại Bổ Sự của mình thì trong 10 phương tòa ngồi của tất cả Chư Phật Phật lúc ban đầu do Ngài khuyên Phát Tâm Bồ Đề thì đều sẽ rung động 3 lần.

Khi Ngài Thành Phật thì trong 10 phương tất cả Chư Phật lúc ban đầu do Ngài khuyên Phát Tâm Bồ Đề thì đều sẽ khen ngợi hạng nguyện của Ngài.

Khi Ngài Thành Phật thì trong 10 phương có Chư Bồ Tát nào ở tại thế giới Ta Bà tu hành trong khoảng một niệm thì công đức được hơn là tu hành trong 100 000 kiếp trong các cõi Tịnh Độ.

Khi Ngài Thành Phật nếu có chúng sanh dù tạo 10 ác, 5 nghịch nếu nghe danh hiệu của Ngài thì cũng sẽ là nhân Thành Phật trong đời vị lai.

Sau Khi Ngài thị hiện nhập Niết Bàn thì Xá Lợi sẽ còn lưu lại trong 10 phương các thế giới trong 1000 a tăng kỳ kiếp để làm lợi ích cho chúng sanh.