0-02-06-4b6d6aa57752c346786ea756cfc6b066e6a7af9fdb4ada55450e562189f6d186_dac73b78-698x410

Tám sắc thái tâm nguyện

Thật Hiền tôi, một kẻ xuất gia phàm phu, đã bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lạy, khẩn thiết khuyến cáo đại chúng hiện tiền, cũng như nam nữ có đức tin thuần thành trong thì vị lai. Xin quý […]

Read more
16178475_260755117686566_1262704928987635331_o

Gia tài của Bụt

Là người xuất gia, là những người con gần gũi nhất của Bụt, em phải biết thừa hưởng gia tài của Bụt. Phải thực tập cho được những pháp môn […]

Read more
nuns

Phép Lục hòa

Pháp Lục hòa là pháp được đức Đạo sư nói ra để dạy cho các đệ tử xuất gia của Ngài lấy đó làm nền tảng căn bản cho nếp sống cộng đồng Tăng đoàn trong hòa hợp, hòa kính, hạnh phúc và an lạc, vì sáu […]

Read more
1 2 3