Lục hòa

Tăng Ni là hàng xuất gia đều biết tính quan trọng của phép Lục hòa đối với đời sống Tăng đoàn. Quý vị phải ứng dụng cho được những điều […]

Read more
70948353_171359337355339_5542506616605114368_n

Giới Sadi và Giới Sadi ni

– Giới thứ nhất là bảo vệ sinh mạng Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện […]

Read more
1 2