39137850_1859712880790317_5871213468928966656_n

Tam bảo

Con về nương tựa Bụt,  Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời Con về nương tựa Pháp, Con đường của tình thương và sự hiểu biết Con về nương tựa Tăng, Đoàn […]

Read more

Lục hòa

Tăng Ni là hàng xuất gia đều biết tính quan trọng của phép Lục hòa đối với đời sống Tăng đoàn. Quý vị phải ứng dụng cho được những điều […]

Read more
1 2 3