IMG_6494

Ngày mai 12/03/2017 ngày Đại Cát Tường Chotrul Duchen – là ngày Đức Phật thi triển thần thông

TADYATHA OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ hiện thân của lòng Bi mẫn không thể nghĩ bàn suốt ba thời Đức Phật Shakyamuni.

Ngày mai 12/03/2017 (ngày 15/01 theo Tạng lịch) là ngày Chotrul Duchen, một trong bốn ngày lễ trọng đại của Phật Giáo, ngày “Đại Thần Lực” kỷ niệm Đức Phật thị hiện thần lực của chư Phật vào năm 40 tuổi để đáp lại thách thức của sáu trường phái ngoại đạo của Ấn Độ xưa trong một cuộc tỉ thí thần thông.

Đức Phật chấp nhận lời thách đấu vì Người quán xét thấy rằng sẽ có rất nhiều người phát khởi tâm Vô Thượng Bồ Đề và sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người tiến vào con đường thực hành Giáo Pháp. Sử sách ghi lại rằng đã có 80.000 Phật tử và 84.000 tín đồ Hindu tham gia sự kiện này. Rất nhiều người đã thực sự phát khởi tín tâm, chứng đạt giải thoát và tăng trưởng Bồ Đề tâm.

Nhân ngày lễ đại cát tường này mọi hạnh lành và nghiệp xấu đều tăng trưởng 10.000.000 lần (10 triệu lần) và cũng vậy, ác nghiệp trong ngày này cũng tự tăng trưởng 10 triệu lần. Xin hãy cùng nhau thực hành những thiện hạnh như tụng kinh tán thán Đức Phật, trì chú, thiền định, cúng dường, ăn chay, phóng sinh …

Nguyện mọi sự cát tường !