IMG_6479

Tu viện Rigon Tashi Choeling – Tây Tạng

Tu viện Rigon Tashi Choeling thuộc dòng truyền thừa Ripa ở Kham – Tây Tạng. Một trong những dự án đầu tiên được thực hiện bởi Ripa Ladrang Foundation đã tài trợ cho sự phục hồi của tu viện Rigon Tashi Choeling ở Tây Tạng. Tu viện Rigon Tashi Choeling hiện đang được chăm sóc bởi Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và con trai Ngài, Đức Tenzin Nyima Rinpoche.

IMG_6480

Đức Tenzin Nyima Rinpoche

Nguồn:http//www.ripaladrang.org/index.php/projects/rigon-tibet