IMG_8127

Hôm nay là ngày vía chư Dakini – 19/06/2017

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của mọi hành động vì lợi lạc chúng sinh của Chư Dakini. Cầu mong mọi hoạt động làm lợi ích cho chúng sinh của Chư Dakini sẽ thành tựu tự nhiên.

Hôm nay 19/06/2017 tức ngày 25 Tạng lịch Ngày vía của Chư Dakini mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng nhiều lần. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán …

Mong mọi sự tốt lành !