Buddha-in-Tushita-AA1

Ngày đại cát tường Lhabab Duchen – Sự kiện Đức Phật trở về thế gian (31/10/2018)

THẦN CHÚ SHAKYAMUNI: OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ hiện thân của lòng bi mẫn không thể nghĩ bàn suốt ba thời Đức Shakyamuni.

Thứ tư ngày 31/10/2018 (ngày 22/09 theo lịch tạng) là Lhabab Duchen, một trong bốn ngày lễ trọng đại của Phật Giáo đánh dấu sự kiện Đức Phật trở về thế gian từ Thiên giới. Để báo đáp lòng từ ái của Mẫu thân Mayadevi và cũng vì lợi lạc của chư Thiên, Đức Phật đã dành ba tháng thuyết pháp tại Thiên giới. Khi Ngài sắp trở về thế gian, Đế Thích và Phạm Thiên đã hóa hiện ba chiếc thang dài tám vạn do tuần từ Thiên giới đến vùng Sankisa. Khi Đức Phật ngự ở thang giữa thì hai vị tháp tùng hai bên nâng lọng báu để vinh danh Ngài. Vùng Sankisa ngày nay là một trong Bát Thánh Địa cùng với Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, v.v…

Nhân ngày lễ đầy cát tường này, mọi hạnh lành và nghiệp xấu đều tăng trưởng 100.000 lần; và cũng vậy, ác nghiệp trong ngày này cũng tự tăng trưởng 100.000 lần. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như tụng kinh tán thán Đức Phật, trì chú, thiền định, cúng dường …

Mong mọi sự tốt lành !

~ Viet Rigpa Foundation