maxresdefault

Năng lực tịnh hóa của lòng bi mẫn

Với lòng bi mẫn dành cho những người khác, dẫn dắt cuộc đời bạn cho lợi ích của những người khác, bạn tích tập được vô lượng công đức. Như vị đại bồ tát Shantideva đã nói trong chương đầu tiên của cuốn Nhập Bồ-đề hành luận (Bodhicharyavatara), khi đề cập đến lợi ích của Bồ-đề tâm, “Thứ có năng lực mạnh mẽ nhất để tịnh hoá phiền não, nghiệp tiêu cực là Bồ-đề tâm.” Có vài đoạn Shantideva nói về việc Bồ-đề tâm có thể tịnh hoá nghiệp tiêu cực mạnh mẽ như thế nào.

Ngài viết, “Giống như dựa vào một người vô cùng mạnh mẽ khi bạn muốn được cứu nguy, dựa vào Bồ-đề tâm, thực hành Bồ-đề tâm, tâm tốt lành, chỉ trong một phút, thậm chí một giây, sẽ tịnh hoá vô cùng mạnh mẽ, vô lượng nghiệp tiêu cực. Vậy thì, tại sao những người có lương tâm không đặt lòng tin vào Bồ-đề tâm?”

Nếu bạn có lòng bi mẫn trong đời sống hàng ngày của mình, bạn sẽ tích tập được vô biên công đức và tịnh hoá rất nhiều nghiệp tiêu cực trong một thời gian ngắn. Nghiệp tiêu cực từ rất nhiều đời, nhiều kiếp sẽ được tịnh hoá. Điều đó giúp bạn thực chứng tính không. Nghĩa là như thế nào? Để thực chứng tính không, bạn cần rất nhiều công đức và sự tịnh hoá lớn lao. Chẳng hạn như, để thực hiện một dự án một triệu đô, bạn cần một triệu đô. Tương tự, để thực chứng tính không, bạn cần tích luỹ vô biên công đức. Bằng cách thực tập lòng bi mẫn, đem đến lợi ích cho những người khác, bạn tích tập được lượng công đức lớn lao, và không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ thực chứng được tính không.

Longdrol Lama Rinpoche, đại hành giả du già ở tu viện Sera-je người thường nhìn thấy đức Tara, hoá thân của tất cả những hành động cao quý của chư Phật, đã khuyên Ngài thực hành Tong-len. Cách hành trì này liên quan đến việc bạn nhận vào khổ đau và nguyên nhân khổ đau của tất cả chúng sinh, làm tiêu tan bản ngã của bạn, và cho đi thân thể, hạnh phúc, công đức và mọi thứ khác cho những chúng sinh khác, hồi hướng mọi thứ cho những người khác, mong họ nhận được bất cứ thứ gì họ cần, nhờ đó mà hiện thực hoá con đường của phương tiện và trí tuệ và trở nên giác ngộ. Đức Tara nói với Longdrol Lama Rinpoche, “Nếu ngươi thực hành Tong-len, cho và nhận, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thực chứng được tính không.”

Nhưng đó không phải là tất cả. Thông qua lòng bi mẫn, bạn không chỉ thực chứng được tính không; bạn cũng sẽ thành tựu toàn giác, sự chấm dứt của tất cả mê lầm của tâm, tất cả phiền não, và sự thành tựu viên mãn mọi thực chứng.

Lama Zopa Rinpoche

Trích dịch: Kiran Đỗ Hoàng Tùng

Nguồn: Năng lực tịnh hóa của lòng bi mẫn