17424913_447571488916066_1971108140583884541_n

Ngày mai là ngày vía của Đức Liên Hoa Sanh – 05/05/2017

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của mọi hoạt động Giác ngộ của Đức Liên Hoa Sanh.

Ngày mai 05/05/2017 tức ngày 10 Tạng lịch Ngày vía của Đức Liên Hoa Sanh mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng 100.000 lần. Xin hãy cùng nhau thực hành những thiện hạnh như trì giới, bố thí, thiền định, tụng chú, ăn chay, phóng sinh… Cầu mong mọi chướng ngại trên đường tu hết thảy đều tiêu trừ… Mong mọi sự tốt lành !

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

Cảm ơn các bạn đã thực hành Pháp.