Tôn ảnh Ngày kỷ niệm Choekhor Duchen - Viet Rigpa 2. - Copy

NGÀY MAI [21/07/2023] NGÀY ĐẠI CÁT TƯỜNG CHOKHOR DUCHEN – ĐỨC PHẬT THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN

361252771_661999139294566_6139003773824264530_n

Chúng con xin thành kính Đảnh lễ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA

Chúng con xin thành kính đảnh suối nguồn Bi mẫn bao la không bờ mé của Đức Phật Sakyamuni – Ngài đã trải qua vô lượng kiếp để tìm kiếm con đường giải thoát vì lợi lạc của hữu tình chúng sinh, sau 7 tuần sau khi đạt giác ngộ, Đức Phật không thuyết giảng. Sau đó theo lời thỉnh cầu của Vua trời Đế Thích và Phạm Thiên, Ngài chuyển Pháp luân lần đầu tiên tại Sarnath, bằng cách giảng dạy bài pháp đầu tiên về Tứ Diệu Đế cho năm anh em nhà Kiều Trần Như.

Ngày mai, 21/07/2023 (tức ngày 4 tháng 6 theo lịch Tây Tạng) là một ngày Đại Cát Tường – Đức Phật Thỉnh Chuyển Pháp Luân, công đức ngày mai sẽ tăng trưởng 10.000.000 lần (10 triệu lần). Nếu tạo bất thiện nghiệp cũng nhân lên tương tự. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán…

Trong ngày Đại Cát Tường Chokhor Duchen – Chúng con thành kính cầu nguyện vì lợi lạc chúng sinh, xin Ngài hãy thỉnh chuyển Pháp luân Tam Thừa và cầu nguyện các Bậc Đạo Sư trường thọ và Hạnh nguyện viên thành, nguyện cho cơn mưa Chánh Pháp tối thượng thấm đẫm và làm an dịu sự đau khổ của chúng sanh khắp ba cõi. Nguyện cho các đề án ứng dụng Phật Pháp lợi lạc chúng sinh sớm viên mãn thành tựu.

Mong mọi sự tốt lành!

~ Viet Rigpa Foundation
Tôn ảnh: Đức Phật Sakyamuni trong ấn Chuyển Pháp Luân