ảnh_Viber_2024-03-30_12-40-57-751-880x440

Mười đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát

Theo Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng: nếu ai muốn trọn nên công đức của Phật, thời phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn và Ngài phát mười đại nguyện vương, bao gồm tất cả hạnh nguyện Chư Phật ở trong đó, cho nên là vua trong các lời nguyện.

ảnh_Viber_2024-03-30_09-18-24-026

Mười đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát

1. Lễ kính chư Phật.

2. Xưng tán Như Lai.

3. Quảng tu cúng dường.

4. Sám hối nghiệp chướng.

5. Tùy hỷ công đức.

6. Thỉnh chuyển pháp luân.

7. Thỉnh Phật trụ thế.

8. Thường tùy Phật học.

9. Hằng thuận chúng sinh.

10. Phổ giai hồi hướng.

Nguồn: Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm